BV Hoàn Mỹ Đà Lạt

Sinh thường

5 giường

Sinh thường

5 giường - Có BHYT

Sinh thường

2 giường

Sinh thường

2 giường - Có BHYT

Sinh thường phòng VIP

1 giường

Sinh thường phòng VIP

1 giường - Có BHYT

Sinh không đau

5 giường

Sinh không đau

5 giường - Có BHYT

Sinh không đau

2 giường

Sinh không đau

2 giường - Có BHYT

Sinh không đau phòng VIP

1 giường

Sinh không đau phòng VIP

1 giường - Có BHYT

Sinh chỉ huy

5 giường

Sinh chỉ huy

5 giường - Có BHYT

Sinh chỉ huy

2 giường

Sinh chỉ huy

2 giường - Có BHYT

Sinh chỉ huy phòng VIP

2 giường

Sinh chỉ huy phòng VIP

2 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 1

5 giường

Sinh Mổ lần 1

5 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 1

2 giường

Sinh Mổ lần 1

5 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 1

2 giường

Sinh Mổ lần 1

5 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 1 phòng VIP

1 giường

Sinh Mổ lần 1 phòng VIP

1 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 2

2 giường

Sinh Mổ lần 2

5 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 2

2 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 2

5 giường

Sinh mổ lần 2 phòng VIP

1 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần 2 phòng VIP

1 giường