BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Sinh không đau

4 giường - Có BHYT

Sinh thường

2 giường - Có BHYT

Sinh thường

4 giường - Có BHYT

Sinh thường

1 giường - Có BHYT

Sinh không đau

2 giường - Có BHYT

Sinh không đau

1 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 1

4 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 1

2 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 1

1 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 2

4 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 2

2 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 2

1 giường - Có BHYT

Sinh không đau

1 giường - Có BHYT

Sinh không đau

2 giường - Có BHYT