BV Hoàn Mỹ Sài Gòn

Sinh thường

1 giường - Có BHYT

Sinh thường

2 giường - Có BHYT

Sinh thường

3 giường - Có BHYT

Sinh thường

4 giường - Có BHYT

Sinh thường

5 giường - Có BHYT

Sinh thường phòng VIP

1 giường (President) - Có BHYT

Sinh thường phòng VIP

1 giường - Có BHYT

Sinh thường phòng VIP

2 giường - Có BHYT

Sinh thường phòng VIP

3 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần đầu

1 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần đầu

2 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần đầu

3 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần đầu

4 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần đầu

5 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần đầu phòng VIP

1 giường (President) - Có BHYT

Sinh mổ lần đầu phòng VIP

1 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần đầu phòng VIP

2 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần đầu phòng VIP

3 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần 2

1 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần 2

2 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần 2

3 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần 2

4 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần 2

5 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần 2 phòng VIP

1 giường (President) - Có BHYT

Sinh mổ lần 2 phòng VIP

1 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần 2 phòng VIP

2 giường - Có BHYT

Sinh mổ lần 2 phòng VIP

3 giường - Có BHYT