BV Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1

Sinh thường

5 - 7 giường

Sinh thường

5 - 7 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 1

5 - 7 giường

Sinh Mổ lần 1

5 - 7 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 2

5 - 7 giường

Sinh Mổ lần 2

5 - 7 giường - Có BHYT

Sinh thường

3 giường

Sinh thường

3 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 1

3 giường

Sinh Mổ lần 1

3 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 2

3 giường

Sinh Mổ lần 2

5 - 7 giường - Có BHYT

Sinh thường

2 giường

Sinh thường

2 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 1

2 giường

Sinh Mổ lần 1

2 giường - Có BHYT

Sinh Mổ lần 2

2 giường

Sinh Mổ lần 2

2 giường - Có BHYT