BV Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2

Sinh thường

6 giường - Có BHYT

Sinh Mổ

6 giường - Có BHYT

Sinh thường

3 giường - Có BHYT

Sinh Mổ

3 giường - Có BHYT

Sinh thường

2 giường - Có BHYT

Sinh Mổ

2 giường - Có BHYT

Sinh thường

Bao phòng 2 giường - Có BHYT

Sinh Mổ

Bao phòng 2 giường - Có BHYT