BV Quốc Tế Hoàn Mỹ Vinh

Sinh thường

5 - 7 giường - Có BHYT

Sinh Mổ 6 ngày

5 - 7 giường - Có BHYT

Sinh Mổ 7 ngày

5 - 7 Giường - Có BHYT

Sinh thường

2 giường - Có BHYT

Sinh Mổ 6 ngày

2 giường - Có BHYT

Sinh Mổ 7 ngày

2 giường - Có BHYT

Sinh thường

Tiêu chuẩn 3 - Có BHYT

Sinh Mổ 6 ngày

Tiêu chuẩn 3 - Có BHYT

Sinh Mổ 7 ngày

Tiêu chuẩn 3 - Có BHYT

Sinh thường

Tiêu chuẩn 2 - Có BHYT

Sinh Mổ 6 ngày

Tiêu chuẩn 2 - Có BHYT

Sinh thường

Tiêu chuẩn 2 - Có BHYT

Sinh thường

Tiêu chuẩn 1 - Có BHYT

Sinh Mổ 6 ngày

Tiêu chuẩn 1 - Có BHYT

Sinh Mổ 7 ngày

Tiêu chuẩn 1 - Có BHYT